นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

      การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(o24)

 

          ◊  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566    

             ◊ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ  2565

         »  ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ  2565  

                   1. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง

                 2. นโยบายด้านการสรรหาคนเก่ง 

                 3. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

                 4. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

                 5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                 6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                    » รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

                 7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

                 8. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

            ◊ การดำเนินการตามนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

                »  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2564-2566           

           »  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ประจำปีงบประมาณ  2564 

                แยกเป็น

                         ข้อ 1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

                                       » การกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  ประเภทสามัญ  (ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 27 มกราคม 2564)             

                                        »  มติเห็นชอบให้ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ /ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอืื่น  (มติ ก.อบต.ยส ครั้งที่ 3/2564 ลว 31 มี.ค. 64)

                                       »  ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/ประกาศกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่นของ อบต. (ประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2564) 

                           ข้อ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร

                                  » โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรม 26 มี.ค.64) 

                                               -  รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ  2564 

                          ข้อ 3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

                                 »  รายงานการดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2)

                          ข้อ 4 ด้านสวัสดิการ

                                       »  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                       »  โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564

 

         การดำเนินการตามนโนบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

           »  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2561-2563

        »  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

             แยกเป็น

                        ข้อ 1  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 

                                 »   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพ่ิ่มเติมครั้งที่  2  ประจำปี 2563

                                »   ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

                       ข้อ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

                               »  โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ  2563
 
                              »   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ  2563

                     ข้อ 3.  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (คลิก)

                     ข้อ 4.  ด้านสวัสดิการ            

                           »  แผนปฏิบััติการเสริมสร้างความผาสุก  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ประจำปีงบประมาณ   2563

                           »  ประกาศหลักเเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ   2563

                           »  ประกาศหลักเกณฑฺ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง  ประจำปีงบประมาณ   2563