การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย (ประชาคม) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7

 โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ถนนสายดอนผึ้ง-สายยางน้อย

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/7.jpg

 โครงการจิตอาสาเก็บขยะสาธารณะบ้านดอนเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/F6.jpg