การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย (ประชาคม)

  

  

  โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ถนนสายดอนผึ้ง-สายยางน้อย

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/7.jpg

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/7.jpg

 

   โครงการจิตอาสาเก็บขยะสาธารณะบ้านดอนเรือ ตำบลบากเรือ

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/F6.jpg