ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29)

 

 

 
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565  
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)

 

 
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564