ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  จำนวน  34  โครงการ  ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านดงยาง  หมู่ 11  (เอกสารหมายเลขที่ 15/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/001_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ


2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดงยาง หมู่ที่ 11  (เอกสารหมายเลขที่ 16/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/002_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ไปบ้านปอแดง หมูที่ 2 (เอกสารหมายเลขที่ 17/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/003_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงหรือขยายผิวทาง คสล.ภายในหมู่บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 (เอกสารหมายเลขที่ 18/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/004_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านปอแดง หมู่ที่ 10 (เอกสารหมายเลขที่ 19/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/005_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

6. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 ไปถนนสายหลังสถานีประมงฯ (เอกสารหมายเลขที่ 20/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/006_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

7. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 (เอกสารหมายเลขที่ 21/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/007_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

8. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านดงยาง หมู่ 5 (เอกสารหมายเลขที่ 22/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/008_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

9. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านบากเรือ หมู่ 1,9 สายจากหนองแวงไปถนนทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ (เอกสารหมายเลขที่ 23/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/009_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปอแดง หมู่ 2 สายจากลำกุดกงมาบ้านปอแดง หมู่ที่ 2,10 (เอกสารหมายเลขที่ 24/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/010_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 สายข้างวัดบ้านท่าช้าง (เอกสารหมายเลขที่ 25/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/011_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 สายข้างคลองส่งน้ำบ้านท่าช้าง (เอกสารหมายเลขที่ 26/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/012_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 8 สายร่องแห่ ไปท่าคอนกาด (อกสารหมายเลขที่ 27/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/013_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

14. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดงยาง หมู่ที่ 11 (เอกสารหมายเลขที่ 28/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/014_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

15. โครงการขุดขยายพื้นที่ระบายน้ำฝายเครือช้างบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 (เอกสารหมายเลขที่ 29/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/015_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

16. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 (เอกสารหมายเลขที่ 30/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/016_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

17. โครงการขุดลอกคลองดินส่งน้ำบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 (เอกสารหมายเลขที่ 31/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/017_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

18. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,7 และ 9 (เอกสารหมายเลขที่ 32/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/018_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (เอกสารหมายเลขที่ 33/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/019_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

20. โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (เอกสารหมายเลขที่ 34/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/020_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 1 สายจากบริเวณสี่แยกบ้านนายชำนาญ ศิรินาม ไปบริเวณสามแยกบ้านนางพิน สมเสียง (เอกสารหมายที่ 1/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/021_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1 สายจากบริเวณสี่แยกบ้านนางเลียง รัตนโสภา ไปพื้นที่การเกษตร (เอกสารหมายเลขที่ 2/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/022_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 1 สายจากบริเวณสี่แยกบ้านนายบุญทัน เอกบุญ ไปบริเวณสามแยกบ้านนายทองคำ สมคม (เอกสารหมายเลขที่ 3/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/023_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 1 ไปโรงสีกลุ่มหมู่บ้าน (เอกสารหมายเลขที่ 4/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/024_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 บริเวณภายในคุ้มพึ่งตนเอง (เอกสารหมายเลขที่ 5/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/025_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 บริเวณในคุ้มหนองถ่ม (เอกสารหมายเลขที่ 6/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/026_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 สายจากบริเวณสี่แยกบ้านนายคำปอง ขนันเยี่ยม ไปพื้นที่การเกษตร (เอกสารหมายเลขที่ 7/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/027_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้าโคกสะอาด หมู่ 7 สายจากบริเวณสี่แยกทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม (เอกสารหมายเลขที่ 8 /2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/028_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านดอนผึ้ง หมู่ 8 (เอกสารหมายเลขที่ 9/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/029_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 9 สายจากหน้าวัดบ้านบากเรือมาบริเวณสี่แยกบ้านนายประดิษฐ์ อุกาศรี (เอกสารหมายเลขที่ 10/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/030_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านปอแดง หมู่ 10 (เอกสารหมายเลขที่ 11/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/031_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 1 สายข้างโรงสีกลุ่มหมู่บ้านบ้านบากเรือ (เอกสารหมายเลขที่ 12/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/032_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 ไป วษท.เกษตรฯ (เอกสารหมายเลขที่ 13/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/033_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดงยาง หมู่ 5 (อกสารหมายเลขที่ 14/2556)

{PrizmCloud-viewer vtype="html5" doc_url="http://www.bakruea.go.th/images/files/doc_56/034_56.pdf" vheight="600" vwidth="500" print_button="Yes" toolbar_color="CCCCCC" }
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ