ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคา

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบากเรือหมู่ที่ 1 ไปโรงสีกลุ่มหมู่บ้าน ขนาด

กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 70 เมตร  พร้อมตัดถนน คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.30*1.00 เมตร จำนวน 2 จุดรวม 12 ท่อนโดยก่อสร้างตาม แบบ อบต.บากเรือ

 (เอกสารหมายเลขที่  4 / 2556)

------------------------------------

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบากเรือหมู่ที่ 1 ไปโรงสีกลุ่มหมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 70 เมตร  พร้อมตัดถนน คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.30*1.00 เมตร จำนวน 2 จุดรวม 12 ท่อนโดยก่อสร้างตาม แบบ อบต.บากเรือ  งบประมาณ จากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิธีสอบราคา นั้นได้ทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  เดือน สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จำนวนผู้ยื่นซอง..........2........ราย   ผลปรากฏดังนี้

 

ลำ

ดับ

ชื่อผู้เสนอราคา

วงเงินที่เสนอ

ยืนราคา

(วัน)

กำหนด

ส่งมอบ

หมายเหตุ

1.

 หจก.ชนะชัยชนะการโยธา

 

 56,900

 60

 45

 1

2.

 หจก.สินวิฒน์การช่าง

 

57,000 

60 

 45

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

                                      /  จึงประกาศ...................

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่           สิงหาคม   พ.ศ.  2556

                            

 

    …………………………….….………….…….…

                                                    ( นายณรงค์    สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ