ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านบากเรือ หมู่ 1,9

สายจากหนองแวงไปถนนทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย

จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 23/2556)

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านบากเรือ หมู่ 1,9 สายจากหนองแวงไปถนนทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 23/2556) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2556 ลงวันที่  13 กันยายน 2556 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ถึง  22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 45 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกาศราคาครั้งนั้น และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 23/2556)

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

                                                            (ลงชื่อ)

(นางเชาวณี สีลาลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองดินน้ำบ้านบากเรือ หมู่ที่ 9

ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 31/2556)

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองดินส่งน้ำบากเรือ หมู่ที่ 9  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 31/2556) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 31/2556 ลงวันที่  13 กันยายน 2556 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ถึง  22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 45 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกาศราคาครั้งนั้น และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 31/2556)

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

                                                            (ลงชื่อ)

(นางเชาวณี สีลาลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3

ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 21/2556)

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 21/2556) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 21/2556 ลงวันที่  13 กันยายน 2556 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ถึง  22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 45 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกาศราคาครั้งนั้น และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 21/2556)

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

                                                            (ลงชื่อ)

(นางเชาวณี สีลาลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินภายในบ้านดงยาง หมู่ 5

ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 22/2556)

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านดงยาง หมู่ 5  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 22/2556) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 22/2556 ลงวันที่  13 กันยายน 2556 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 กันยายน 2556 ถึง  22 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 45 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกาศราคาครั้งนั้น และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่ 22/2556)

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

                                                            (ลงชื่อ)

(นางเชาวณี สีลาลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ