ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน   4  เครื่อง

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ตำบลบากเรือ   อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร

…….………………………….

                          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน  4 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-                    ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง

-                    ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร

-                    กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า

  ราคากลาง เครื่องละ 59,000 บาท รวมเป็นเงิน   ๒36,0๐๐ บาท (-.สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)  ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ไม่เป็นของเก่า   เก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

๑.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์     หรือความคุ้มกันที่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม    ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

                    โดยมีกำหนดการดังนี้

1.ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่......25.......สิงหาคม  2557 ถึง วันที่......8...... กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่ ....26......สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. ยื่นเอกสารการสอบราคา

- วันที่......25.....สิงหาคม 2557 ถึง วันที่.....8.......กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- วันที่ ....26.....สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

                                                                                               

                                                                                                          /3.กำหนด......

 

 

                             -2- 

3. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่....9.......กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ได้ตั้งแต่วันที่.....๒๕.....สิงหาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่……๘….กันยายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่.....๒๖........สิงหาคม  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕ – ๕๘๑๒๒๒    หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ได้ที่ www.bakruea.go.th และ www.gprocurement.go.th    ของกรมบัญชีกลาง

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่.....25.....เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557

 

 

                                                (ลงชื่อ)

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ