ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   จำนวน   4  ศูนย์

ตำบลบากเรือ   อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร

…….………………………….

                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  จำนวน  207 รายการ รวม 4  ศูนย์  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)   ราคากลางคือ  ๒๒๙,๕๐๐ บาท (-.สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)  ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ไม่เป็นของเก่า   เก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 

๑.      เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

 

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์     หรือความคุ้มกันที่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม    ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

                    โดยมีกำหนดการดังนี้

1.ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่......25.......สิงหาคม  2557 ถึง วันที่........8.... กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่ ...26.......สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. ยื่นเอกสารการสอบราคา

- วันที่....25.......สิงหาคม 2557 ถึง วันที่.......8.....กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- วันที่ ....26.....สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร                                                                                                                                                               3/กำหนด...                                                                                           

                                                                  

                              -2- 

3. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่.....9......กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ได้ตั้งแต่วันที่....๒๕......สิงหาคม  ๒๕๕๗  

ถึงวันที่……๘….กันยายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่.....๒๖........สิงหาคม  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕ – ๕๘๑๒๒๒    หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ได้ที่ www.bakruea.go.th และ www.gprocurement.go.th     ของกรมบัญชีกลาง

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่.....๒๕.....เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557

 

 

                                                (ลงชื่อ)

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ