ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่  1 /2557)

--------------------------------------------

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้อง

ส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ งบประมาณ  297,000.-  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  297,000.-   บาท

 

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                    2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา

                    3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....148,500...บาท

 

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่..9....กันยายน  2557  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยให้ผู้รับจ้างเข้ามา ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อประสานกับส่วนโยธา และนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.....9.....กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหรือหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองและหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือภายหลังไม่ได้)

 

           ซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่.......8......กันยายน  2557 ถึง วันที่....22 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่ ...9......กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

           ยื่นเอกสารการสอบราคา ในวันที่....8.......กันยายน 2557 ถึง วันที่...22......กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่ ...9....กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

                                                 

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่...23....กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท ได้ตั้งแต่วันที่...8......กันยายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่…22….กันยายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่......9.......กันยายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕ – ๕๘๑๒๒๒    หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ได้ที่ www.bakruea.go.th และ www.gprocurement.go.th    ของกรมบัญชีกลาง

 

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่   8    กันยายน พ.ศ.  2557

 

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ