ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

*************************************

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  นั้น  ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ  ปรากฏว่า   มีผู้ยื่นซองสอบราคา   จำนวน     7     ราย  ดังนี้

         

ลำดับที่

                      ชื่อ/ห้าง/ร้าน

     ราคาที่เสนอ

        หมายเหตุ

1.

ร้านเอ็นเค เมเปิ้ล ซัพพลาย

95,000.-

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

2.

ร้านผาทองกรุ๊ป

95,960.-

 

3.

บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนด์ชายน์ จำกัด

99,200.-

 

4.

ร้านทีวายคอมเพล็ก

100,000.-

 

5.

บริษัทตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด

112,020.-

 

6.

บริษัทแล๊บเทรดดิ้ง จำกัด

144,000.-

 

7.

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพัฒนศุภกิจ

236,000.-

 

 

          ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ ปรากฏว่า ร้านเอ็นเค เมเปิ้ล ซัพพลาย เป็นผู้ชนะการสอบราคา

ในครั้งนี้

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  9   เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2557

 

 

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

*************************************

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  นั้น  ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ  ปรากฏว่า   มีผู้ยื่นซองสอบราคา   จำนวน     3     ราย  ดังนี้

         

ลำดับที่

                      ชื่อ/ห้าง/ร้าน

     ราคาที่เสนอ

        หมายเหตุ

1.

ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์

152,800.-

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

2.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนศุภกิจ

229,000.-

 

3.

บริษัทพรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด

229,500.-

 

 

ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ ปรากฏว่า ร้านเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์  เป็นผู้ชนะการสอบราคา

ในครั้งนี้

 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2557

 

 

 

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ