ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร (เอกสารหมายเลขที่  1 /2558)

--------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ งบประมาณ  1,800,000.-  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,800,000.-   บาท

 

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                  1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา

                    3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า........900,000........บาท

 

    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่..21..ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยให้ผู้รับจ้างเข้ามา ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อประสานกับส่วนโยธา และนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่..21..ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองและหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือภายหลังไม่ได้)

 

     ซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่...20...ตุลาคม 2557 ถึง วันที่..4.. พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่ ..21..ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

    ยื่นเอกสารการสอบราคา ในวันที่.. 20..ตุลาคม 2557 ถึง วันที่...4...พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรและในวันที่ ..21...ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

                                                 

    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่..5...พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 

                                                                                      /ผู้สนใจ....

 

 

 

 

 

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  2,0๐๐.- บาท ได้ตั้งแต่วันที่...20...ตุลาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่…4..พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่...21...ตุลาคม  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕ – ๕๘๑๒๒๒    หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ได้ที่ www.bakruea.go.th และwww.gprocurement.go.th    ของกรมบัญชีกลาง

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  20   ตุลาคม  พ.ศ.  2557

 

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบา