ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 ไปวิทยาลัยเกษตรฯ 

ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

*************************************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 ไปวิทยาลัยเกษตรฯ  ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  นั้น  ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ  ปรากฏว่า   มีผู้ยื่นซองสอบราคา   จำนวน ......6.............ราย  ดังนี้

         

ลำดับที่

                      ชื่อ/ห้างฯ/ร้าน

     ราคาที่เสนอ

        หมายเหตุ

1.

หจก.เทพปัญญา

248,000

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

2.

หจก.ชัชชัยการโยธา

249,000

 

3.

หจก.องอาจวิศวโยธา

249,000

 

4.

หจก.ชนะชัยชนะการโยธา

249,500

 

5.

หจก.มหาเรืองชัย

249,500

 

6.

หจก.สิงหเสนีวัสดุก่อสร้าง

250,000

 

 

ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ ปรากฏว่า …หจก.เทพปัญญา……………………  เป็นผู้ชนะการสอบราคา

ในครั้งนี้

 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  17   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ไปบ้านปอแดง หมู่ที่ 2,10

ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

*************************************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ไปบ้านปอแดง หมู่ที่ 2,10  ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  นั้น  ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ  ปรากฏว่า   มีผู้ยื่นซองสอบราคา   จำนวน ........5...........ราย  ดังนี้

         

ลำดับที่

                      ชื่อ/ห้างฯ/ร้าน

     ราคาที่เสนอ

        หมายเหตุ

1.

หจก.ชนะชัยชนะการโยธา

148,000

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

2.

หจก.เทพปัญญา

149,200

 

3.

หจก.มหาเรืองชัย

149,500

 

4.

หจก.องอาจวิศวโยธา

149,500

 

5.

หจก.สิงหเสนีวัสดุก่อสร้าง

149,800

 

6.

 

 

 

 

ผลการสอบราคาตามโครงการดังกล่าวฯ ปรากฏว่า ……หจก.ชนะชัยชนะการโยธา………  เป็นผู้ชนะการสอบราคา

ในครั้งนี้

 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558

 

 

 

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ