ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   จำนวน  4  โครงการ

--------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ  รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

  ที่

โครงการก่อสร้าง

   มีผลงาน

   ไม่น้อย

     กว่า

เวลาแล้ว

  เสร็จ

ยืนราคา

  ค่าขาย

แบบแปลน

ราคากลาง

  1.

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต

100,000.-

  90

  45

   500

200,000.-

  2.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดงยาง

ถึงถนนลาดยางสายบ้านดอนผึ้ง-ยางน้อย

100,000.-

  60

  45

   500

200,000.-

  3.

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบากเรือ

150,000.-

  90

  45

   500

300,000.-

  4.

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ

อบต.บากเรือ

200,000.-

  60

  45

   500

400,000.-

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา

                    3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้างโดยเป็นผลงานจากการจ้างครั้งเดียวไม่ใช่ผลงานจากการจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เท่านั้น

 

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่...20...กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยให้ผู้รับจ้างเข้ามา ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อประสานกับส่วนโยธา และนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่...20...กรกฎาคม  2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองและหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือภายหลังไม่ได้)

 

          กำหนดซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่...17...กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่...3... สิงหาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่  21  กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

-2-

 

 

          กำหนดยื่นเอกสารการสอบราคา ในวันที่....17...กรกฎาคม  2558 ถึง วันที่...3...สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่ ...21....กรกฎาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในวันและเวลาราชการ

 

          กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่..4...สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่.. 17...กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่…3…สิงหาคม  ๒๕๕8 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และในวันที่....21...กรกฎาคม  ๒๕๕8  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๕ – ๕๘๑๒๒๒    หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ได้ที่ www.bakruea.go.th และwww.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่   17   กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

 

 

(นายณรงค์  สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ