อบต.คืออะไร ?

"อบต......."

        -  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล  โดยปกติจะประกอบด้วยหลายหมู่บ้านหลายชุมชน
           ในเขต อบต.นั้น

        -  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
        -  มีชื่อและเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ

ความหมายโดยรวมของ อบต.

          “ องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)  คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบล
จัดตั้งมาจากสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีจำนวนราษฎรไม่น้อยกว่า 2,000 คน   โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุข
และให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน   ตำบล   เขต อบต.   แทนรัฐบาลกลาง   มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม   และหน้าที่อื่นๆ  ตามที่กฎหมายกำหนด  รวมทั้งมีงบประมาณ   และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. เอง”

 


 

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โทร.045-581222