บุคลากรส่วนสำนักปลัด

 

 

 

 

นายจำรูญ  สีลาลาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

นางพราวพร  กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

  

นายสุระสิทธิ์  พลอยงาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บากเรือ

 

นางรุจิรัญชน์ เสน่หา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  

นางสาวพรนิภา  หลอดคำ
นักทรัพยากรบุคคล

  

images/files/doc_62/vi.jpg

สิบเอกวีระศักดิ์  ไชยปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

  

 (ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 นายเอกพล  กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 นายกรีฑาพล  อ่อนสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

 

 นายอมร  สมชื่อ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 น.ส.สมนึก  อั่งซุน
พนักงานจ้างทั่วไป

  

  

 นายกิตติกร  สมชอบ
พนักงานขับรถยนต์

 น.ส.วิภาดา  ยอดแคร่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 นายคำ  วงษ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  

 นายสมคิด  คำเวบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอังคาร อยู่คง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  

               นายฐิติวัชน์ เลิศชัยโฆกุล
                พนักงานจ้างเหมาบริการ    

               

                นายนรินทร์ กองแก้ว
              พนักงานจ้างเหมาบริการ

                


 นายนันธวัฒน์ ยืนบุรี
   พนักงานจ้างเหมาบริการ

         

 


              นายปานเทพ พุฒตาลดง                พนักงานจ้างเหมาบริการ

             

 


นางสาวพรสวรรค์ ยอดเอื้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ