บุคลากรกองช่าง

 

 

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา

 

นายพูลสิทธิ์  ยอดขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

  

นายพิชิต  สมขำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายชาญยุทธ  สังฆพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 นายพร้อมพงษ์  สมสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ