บุคลากรกองช่าง

 

 

 

 

นายธีระพงษ์ บึงไกร
นายช่างโยธา

นายพูลสิทธิ์  ยอดขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นายอดิสอน บานบล
นายช่างไฟฟ้า

นายชาญยุทธ  สังฆพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 (นายนรากรณ์  ขันธวงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายพร้อมพงษ์  สมสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศักดิ์ดา  สมยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ