บุคลากรกองช่าง

 

 

 

 

(นายธีระพงษ์ บึงไกร)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน

 

นายพูลสิทธิ์  ยอดขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

(นายอดิสอน บานบล)
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน

 

นายชาญยุทธ  สังฆพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 (ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายพร้อมพงษ์  สมสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนรากรณ์ ขันธวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ