นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

บุคลากรกองช่าง

 

 

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา

นายพูลสิทธิ์  ยอดขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า

นายชาญยุทธ  สังฆพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 นายนรากรณ์  ขันธวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายพร้อมพงษ์  สมสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศักดิ์ดา  สมยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวปิยวรรณ  ทุ่มโมง
พนักงานจ้างเหมาบริการ