บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

นางสุนีรัตน์  เลิศชัยโฆษิตกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสงกรานต์  บุญพร
พนักงานจ้างทั่วไป