นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 


ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย  ลงวันที่ 27 ก.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสี) กองคลัง  ลงวันที่ 21 ก.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ลงวันที่ 20 ก.ย.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข  ลงวันที่ 16 ก.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ลงวันที่ 15 ก.ย.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำนักปลัด ลงวันที่ 15 ก.ย.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสวนหลังบ้านต้านโควิด ประจำปี 2565  ลงวันที่ 14 ก.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพาสวูด สติกเกอร์สี  ลงวันที่ 9 ก.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT ชนิดกล่อง สังกัด สพฐ.และ ศพด. อบต.บากเรือ ประจำเดือน กันยายน 2565 ลงวันที่ 7 ก.ย.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 ลงวันที่ 6 ก.ย.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  ลงวันที่ 6 ก.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  ลงวันที่ 30 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร  ลงวันที่ 30 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา  ลงวันที่ 19 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านบากเรือ ลงวันที่ 17 ส.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำดีบริเวณหอถังสูงประปาบ้านบากเรือ หมู่ 1,3,7 และ 9  ลงวันที่ 16 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565   ลงวันที่ 15 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 11 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ลงวันที่ 5 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์เลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน บน 5280 ยโสธร  ลงวันที่ 4 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บน 5280 ยโสธร  ลงวันที่ 4 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และ ศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือนสิงหาคม 2565  ลงวันที่ 3 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆกิจการประปา   ลงวันที่ 2 ส.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสำหรับคัดแยก และถังขยะอินทรีย์  ลงวันที่ 22 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำนวัตกรรมจากขยะ  ลงวันที่ 22 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผ๔้พิการ ประจำปีงบระมาณ 2565  ลงวันที่ 20 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์  ลงวันที่ 11 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ (ทราย น้ำยากำจัดยุงลาย)  ลงวันที่ 8 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น งานกิจการประปา คลอรีน สารส้ม  ลงวันที่ 8 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  ลงวันที่ 4 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง)  ลงวันที่ 4 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ และ ศพด.สังกัดอบต.บากเรือ ประจำเดือน ก.ค.65  ลงวันที่ 7 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ลงวันที่ 1 ก.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ร.10  ลงวันที่ 24 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กองช่าง)  ลงวันที่ 24 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  ลงวันที่ 24 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  ลงวันที่ 23 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)  ลงวันที่ 20 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน  ลงวันที่ 20 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และ ศพด.สังกัดอบต.บากเรือ (พ.ค.มิ.ย 2565)  ลงวันที่ 17 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของอบต.บากเรือ  ลงวันที่ 15 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  ลงวันที่ 14 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ 3 จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกบ้านนายสนอง วรรณกาล จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกบ้านนางอุบล สมเหมาะ จุดที่ 3 บริเวณที่นานางจำลอง เพ็ญราชา  ลงวันที่ 10 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ลงวันที่ 7 มิ.ย.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านดงยาง หมู่ 5,11  ลงวันที่ 2 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านบากเรือ หมู่ 9 สายข้างที่ทำการอบต.บากเรือ  ลงวันที่ 2 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ 3 สายจากหมู่บ้านไปวิทยาลัยเกษตรฯ  ลงวันที่ 2 มิ.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 สายจากบ้านโคกสะอาดไปบ้านปอแดง  ลงวันที่ 31 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยาง หมู่ 11 สายจากบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ถึงบ้านนายพัด  ลงวันที่ 31 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงยาง หมู่ 11 สายจากบริเวณบ้านนางวัชราไปคลองส่งน้ำ  ลงวันที่ 30 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัมนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า  ลงวันที่ 26 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ 10 สายไปวัดป่าหอพระคุณ  ลงวันที่ 26 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ 3 สายจากบ้านนางช่วย ชมพูวิเศษ ถึงบ้านนายแดง พิเคราะห์แน่ ลงวันที่ 23 พ.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้าง หมู่ 6 สายจากบ้านนายมนคุ้มผอง ไปสวนนางมาลัย ลงวันที่23 พ.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนผึ้ง หมู่ 8 สายบ้านนายไมตรีไปคลองส่งน้ำ  ลงวันที่ 20 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ.และศพด.สังกัดอบต.บากเรือ  ลงวันที่ 11 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดขบวนฟ้อนรำและจัดทำรถขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม  ลงวันที่ 10 พ.ค.2565 
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น งานกิจการประปา  ลงวันที่ 11 เม.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)  ลงวันที่ 5 เม.ย.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายตัวอัษรอะคริลิคและสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด  ลงวันที่ 24 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (นมกล่อง UHT) สังกัด สพฐ.และ ศพด. สังกัดอบต.บากเรือ  ลงวันที่ 23 มี.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ 23 มี.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)  ลงวันที่ 23 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ลงวันที่ 21 มี.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวและพักอาศัยในสถานที่พักคอย (CI)  ลงวันที่ 18 มี.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวและพักอาศัยในสถานที่พักคอย (CI)  ลงวันที่ 18 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ลงวันที่ 16 มี.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง  ลงวันที่ 16 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ และลูกจ้าง  ลงวันที่ 15 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกู้แพเหล็กสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านดอนผึ้งและสถานีสูบน้ำบ้านดงยาง  ลงวันที่ 11 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง  ลงวันที่ 9 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด  ลงวันที่ 7 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19   ลงวันที่ 7 มี.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บน 5280 ยโสธร  ลงวันที่ 4 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุในตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 4 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.สังกัดอบต.บากเรือ ประจำเดือน มีนาคม  ลงวันที่ 3 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวและพักอาศัยสถานที่รับรองศูนย์เฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  ลงวันที่ 3 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านดงยาง หมู่ 5 สายโนนมะเขือ  ลงวันที่ 2 มี.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม  ลงวันที่ 28 ก.พ.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องนายกและห้องประชุมสภาฯอบต.บากเรือ ลงวันที่ 24 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านปอแดง หมู่ 2 สายจากถนนลาดยางหน้าบ้าน อ.ชิดหทัยไปร่องไผ่  ลงวันที่ 24 ก.พ.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่9 สายจากบ้านนางคำ เวบุญไปพื้นที่การเกษตรบริเวณสวนนางละมุล ยืนบุรี  ลงวันที่ 23 ก.พ.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-51-0010 (กองช่าง)   ลงวันที่ 23 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ 1 สายจากสี่แยกโนนกกแต้ไปวิทยาลัยเกษตรฯ ลงวันที่ 22 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 สายจากหน้าวัดบ้านบากเรือ ไปสี่แยกบ้านนายชาญชัย สมอ้างค์  ลงวันที่ 22 ก.พ.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนลาดยางหน้าอบต.บากเรือ ไปบ้านดงยาง หมู่ 5,11 ลงวันที่ 21 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหิดคลุก บ้านบากเรือ หมู่ 9 สายข้างที่ทำการอบต.บากเรือ ลงวันที่ 18 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวและพักอาสัยสถานที่รับรองศูนย์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  ลงวันที่ 17 ก.พ.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 สายหนองขี้นาค ลงวันที่ 17 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวนแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 ลงวันที่ 9 ก.พ.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร สำหรับผู้กักตัวและพักอาศัยสถานที่รับรองศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สถานที่พักคอย (CI)  ลงวันที่ 9 ก.พ.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ลงวันที่ 28 ม.ค.2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  ลงวันที่ 28 ม.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้เมล็ดพันธ์พืชและอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ลงวันที่ 21 ม.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย  ลงวันที่ 17 ม.ค 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมกล่อง UHT) ประจำเดือน มกราคม 2565  ลงวันที่ 10 ม.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ (EMS) กจ 9427 ยโสธร  ลงวันที่ 4 ม.ค.2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (รถกู้ชีพกู้ภัย)  ลงวันที่ 28 ธ.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง  ลงวันที่ 23 ธ.ค2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป)  ลงวันที่ 22 ธ.ค 2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  ลงวันที่ 21 ธ.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  ลงวันที่ 21 ธ.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงวันที่ 24 พ.ย.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงวันที่ 9 พ.ย.2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บากเรือ ลงวันที่ 4 พ.ย.2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ลงวันที่ 21 ต.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลการเลือกตั้งท้องถิ่น   ลงวันที่ 21 ต.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับเลือกตั้งท้องถิ่น  ลงวันที่ 20 ต.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่านเอกสารและเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  ลงวันที่ 19 ต.ค.2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยเลือกตั้ง  ลงวันที่ 19 ต.ค.2564 
เริ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือประจำเดือน ต.ค. ลงวันที่ 5 ต.ค.2564