นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

ข้อบัญญัติ

    >> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     

    >> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

   >> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

   >> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   >> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

   >> ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑

         › สำเนารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่  1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 

ข้อบังคับตำบล

   >> เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2543

   >> เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559

   >> เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542