ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   
   
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการปกิบัติงานอยู่วรยามดูแลทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค)  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการตนเอง)  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด อบต.บากเรือ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   
เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินทุนสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริการบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565