ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินทุนสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565