ครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

     » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง กำหนดโครงการสร้างส่วนราชการของ อบต. ลงวันที่ 23 มิถุนายน  2546

     » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง กำหนดส่วนราชการของ อบต.(กองสวัสดิการสังคม)  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

     » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต. ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2563

แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

     >>  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

    >>  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (ฉบับแรก)

   >>  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2562

   >>  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2563