››แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  ประจำปี 2565

     » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปี 2565  (ลว. 7 กรกฎาคม  2565) 

     »  มติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ (มติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร ที่ 6/2565 ลว.23 มิ.ย. 2565)

››แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1  ประจำปี 2564

    »  มติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร (เห็นชอบ) ในการประชุมครั้งที่  4/2564  ลว. 31 มี.ค. 64 

    »  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฯ ลว . 9 เม.ย. 2564 

    »  ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต. ประเภทสามัญและประกาศกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น ฯ ลว. 9 เม.ย. 64 

    »  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 

        »  ข้อ 9  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน (หน้า 26-28)

        » ข้อ 11  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดตำแหน่ง (หน้า 38-42)

>>แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับแรก

    »  มติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร (เห็นชอบ) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 ลว. 23 ก.ย. 63

    »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566) 

    »  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับแรก 

           ⇒ ข้อ 9  ภาระค่าใช้จ่าเกี่ยวกับเงินเดือนฯ (หน้า 26-28)   

           ⇒ ข้อ 11 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งฯ  (หน้า 37-41)

 

>>แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

     » แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

    » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (ฉบับแรก)

    » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2562

    » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2563

 

>>แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับแรก

    »  มติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร (เห็นชอบ) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 ลว. 23 ก.ย. 63

    »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566) 

    »  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับแรก 

           ⇒ ข้อ 9  ภาระค่าใช้จ่าเกี่ยวกับเงินเดือนฯ (หน้า 26-28)   

           ⇒ ข้อ 11 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งฯ  (หน้า 37-41)

››แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1  ประจำปี 2564

    »  มติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร (เห็นชอบ) ในการประชุมครั้งที่  4/2564  ลว. 31 มี.ค. 64 

    »  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฯ ลว . 9 เม.ย. 2564 

    »  ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต. ประเภทสามัญและประกาศกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น ฯ ลว. 9 เม.ย. 64 

    »  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 

        »  ข้อ 9  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน (หน้า 26-28)

        » ข้อ 11  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดตำแหน่ง (หน้า 38-42)