การเสริมสร้างวัฒนธรรม/คุณธรรมจริยธรรมขององค์การ

ประกาศ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

ประจำปี 2563

» ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กร  ประจำปี  2563

» ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ประจำปี  2563

» ข้อบังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ  พ.ศ. 2563

    »  รายงานผลการดำเนินการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ปี 2563

ประจำปี 2562

»  ข้อบัังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 2562

»  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  ประจำปี   2562

»  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ  2562

    » รายงานกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ปี 2562

ประจำปี 2561

    >> แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

    ››  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2561

ประจำปี 2552/2556

>> ประมวจริยธรรมข้าราชการ   ประจำปี  2552

>> ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   ลงวันที่ 30 ม.ค. 2552

>> ประกาศ  อบต.บากเรือ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

>> ข้อบังคับว่าด้วย  จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

      >> ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2561

 

                                    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (025)

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2563

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2562

  >>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2561

 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)

    › แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2561-2563

    › ด้านการดำเนินการตามนโยบาย ประจำปี  2563  

           1  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 

              - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพ่ิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

             -  ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

          2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

           - โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี งป 2563

           - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการฯ ประจำปี งป 2563

         3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

         4. ด้านสวัสดิการ            

          - แผนปฏิบััติการเสริมสร้างความผาสุก  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ประกาศหลักเเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

          -ประกาศหลักเกณฑฺ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563      

  3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)

แยกเป็น

› กลุ่มข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล 

     › หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

      ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๑)

      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๒)

         ›  ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

      - ประกาศ ก. อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

       (เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)

      - ประกาศ ก. อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

        (เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

         -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๕)

        ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

      - บัญชีสายงานเกื้อกูล(พนักงานส่วนตำบล) 

   -   บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เทียบตำแหน่งก่อนเข้าแท่ง)

     › กลุ่มพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

    › หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    -  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    -  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

   › ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (บุคลากรทางการศึกษา)

    -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    - แบบการเสนอขอประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.1-ว.4) 

 › กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

    › หลักเกณฑฺ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  

    -  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    -  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

   -  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

   › ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้าง อบต.

    -  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ฉบับแรก)

    -  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

    -  บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญาฯ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์

 4.ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(028)

>>   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2562 

>> รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2561