สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

นายสุทิน สมอ่อน
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
 

 

 

 

                                                                                                                       

                                            นางปาริชาติ กองสินแก้ว                                                                  นางพราวพร  กล้าหาญ
                           รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ                                   เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
                                                                                                                                                                
                  

         

 

                       นายไสว  อินนันทะ
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

 

                        นายมงคล  สมขำ
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
                       นายประยุทธ  จันทะคูณ
                         สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

                          นายสมอญ  สมสิน
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
                

                       นางสาวจารุณี  คงวัน
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

 

                        นายภักดี  หินทอง
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

 


                       นายสมพร  พึ่งกิจ
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

 

 


                      นายอดุลย์  ทองโคตร
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
                  
                       นายสุดสาคร  ยวนใจ
                      สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
                   

 


                       นายวิเศษ  แก่นสุข
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

 

 

                        นางประพิศ  โรมพันธ์
                        สมาชิก อบต. หมุ่ที่ ๗
                          นายวีระ  ยืนบุรี
                      สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

 

                      นายจรูญ  สมเพาะ
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

                        นายประสิทธิ์  พองสกุล
                        สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
                       นายสมชัย  พุทธิ์ขันธ์
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

 

                    นายประเสริฐ์  ทองหลาง
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                        นายนิรันทร์  ผาเวช
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
                      นางสาวเขมมิกา  แสนสุทธ์
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑