นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 นายสมชัย พุทธิขันธ์
รองประธานสภฯอบต.บากเรือ
(065-2753825)

นายสุทินทร์ สมอ่อน
ประธานสภาฯอบต.บากเรือ

 (090-3634269)

 นางพราวพร กล้าหาญ
เลขานุการสภาฯอบต.บากเรือ
(087-0339785)


นายพงษ์เดช พิมพะธรรม
สมาชิก อบต.หมู่ ๑
(084-3309937)

 
นายชัยวิสิทธิ์ วงษ์ชัย
สมาชิก อบต.หมู่ ๒
(085-5163251)

นายคมสัน สมชอบ
สมาชิก อบต.หมู่ ๓
(086-0635464)
 


นายภักดี หินทอง
สมาชิก อบต.หมู่ ๔
(098-0649542)


นายสุดสาคร ยวนใจ
สมาชิก อบต.หมู่ ๕
(089-0186961)
 
นายวีระพล มุทุสิทธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ ๖
(084-7100963)

นายอมรชัย ทองสง่า
สมาชิก อบต.หมู่๗
(087-8785883)
 
นายประสิทธิ์ สกุลพอง
สมาชิก อบต.หมู่๘
(089-8966262)

นายสุทินทร์ สมอ่อน
สมาชิก อบต.๙
(090-3634269)
 
นายสมชัย พุทธิขันธ์
สมาชิก อบต.หมู่๑๐
(065-2753825)

นายนิรันดร์ ผาเวช
สมาชิก อบต.หมู่๑๑
(086-2466059)