สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

images/files/doc_62/T7.jpg

นายสุทิน สมอ่อน
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
 

 

 

 

                                                                                                                       images/files/doc_62/F46.jpg

                                            นางปาริชาติ กองสินแก้ว                                                                  นางพราวพร  กล้าหาญ
                           รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ                                   เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
                                                                                                                                                                
                  

         

   
https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D4.jpg
                           นายมงคล  สมขำ
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

                       
            

 

                 
                  
images/files/doc_62/T2.jpg                       นายประยุทธ  จันทะคูณ
                         สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

images/files/doc_62/T3.jpg                          นายสมอญ  สมสิน
                         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
                

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D1.jpg                          นางสาวจารุณี  คงวัน
                         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

 

                        นายภักดี  หินทอง
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

 


                           นายสมพร  พึ่งกิจ
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

 

 

                        นายอดุลย์  ทองโคตร
                         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
                  
                           นายสุดสาคร  ยวนใจ
                          สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
                   

 


https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D5.jpg                           นายวิเศษ  แก่นสุข
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

 

 

images/files/doc_62/T4.jpg                        นางประพิศ  โรมพันธ์
                        สมาชิก อบต. หมุ่ที่ ๗
 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D6.jpg                            นายวีระ  ยืนบุรี
                        สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

 

images/files/doc_62/T6.jpg                          นายจรูญ  สมเพาะ
                       สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D2.jpg                         นายประสิทธิ์  สกุลพอง
                          สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
                       นายสมชัย  พุทธิ์ขันธ์
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

 

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D3.jpg                       นายประเสริฐ์  ทองหลาง
                       สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                        นายนิรันทร์  ผาเวช
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
images/files/doc_62/D7.jpg                     นางสาวเขมมิกา  แสนสุทธ์
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑