นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกข้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 9      (ลงวันที่ 30 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าช้าง หมู่ 6 สายจากบ้านนายคำกอง บุญกาล ไปย้านนายคำ โภคสมบัติ     (ลงวันที่ 29 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์กลุ่มอาชีพบ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8     (ลงวันที่ 29 กันยายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่ 6 สายบ้านนางคำหอม ชาวดอน ไปบ้านนางประเสร็ฐ แก่นสุข     (ลงวันที่ 28 กันยายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง หมู่ 11 สายจากวัดป่าหนองแคนไปบ้านดงยาง     ลงวันที่ 28 กันยายน 2564)  

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 สายจากโรงสีกลุ่มเกษตรทำนาบากเรือไปนานายปรีชา     (ลงวันที่ 27 กันยายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเรือ หมู่ 3     (ลงวันที่ 27 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านปอแดง หมู่ 2,10     (ลงวันที่ 23 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองช่าง)     (ลงวันที่ 20 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)     (ลงวันที่ 20 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบากเรือ หมู่ 1 สายจากบ้านนางดวงจิตร บุตรสิงห์ ไปศุนย์เด็กเก่า     (ลงวันที่ 17 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายอะเบทน้ำยากำจัดยุงลาย)     (ลงวันที่ 16 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุดชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 16 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดผนังขนาด 12,000 บีทียู/ชั่วโมง (กองคลัง)     (ลงวันที่ 14 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนผึ้ง หมูที่ 8 สายจากบ้านอาจารย์ไมตรีไปถนนบ้านท่าช้าง     (ลงวันที่ 14 กันยายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ธงชาติ และพระบรมแายาลักษณ์ ร.10 พระบรมราชินี     (ลงวันที่ 13 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง     (ลงวันที่ 8 กันยายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (รถกู้กู้ภัยชีพ)     (ลงวันที่ 8 กันยายน 2564)    

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น กิจการประปา     (ลงวันที่ 8 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-62-0005 สำนักปลัด     (ลงวันที่ 2 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเลขครุภัณฑ์ 417-62-0005 (สำนักปลัด)     (ลงวันที่ 2 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสพฐและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บากเรือ     (ลงวันที่ 1 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค โควิด - 19     (ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มาใช้บริการของ อบต.บากเรือ     (ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่กักตัว และพกอาศัยที่รับริงศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19     (ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้องประชุม เลขทะเบียน 420-50-0004 และ 420-57-0013     (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้กักตัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด     (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ 11 สายสวนนางประกายไปวัดป่าหนองแคน     (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าช้าง หมู่ 6 สายบ้านนายจรูญ บุตะสิน ไปบ้านนายสมศรี บุญกาล     (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที รสจืด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564     (ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 สายโคกสะอาดไปปอแดง     (ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ 5 สายจากโรงสีไปบ้านนายวรเดช     (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ 2 สายจากสวนนายอ่อนสา ไปสถานีประมง     (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบากเรือ หมู่ 9 สายบ้านนางคำ เวบุญ     (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกศาลาประชาคมหมู่บ้านบากเรือ หมู่ 9      (ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุก บ้านดงยาง หมู่ 11 สายจากนานายอู๊ด ไปนานายสมยศ     (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนดินและหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 8 สายจากนานายสุริยันเลียบคลองส่งน้ำไปสถานีสูบน้ำดอนผึ้ง     (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19     (ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุก บ้านบากเรือ หมู่ 1 สายโนนกกแต้ไปวิทยาลัยเกษตรฯ     (ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนดินหินคลุก บ้านปอแดง หมู่ 10 สายจาก ศพด.ปอแดงไปวัดป่า     (ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 สายจากเหล่าฝ้ายร่องแหไปลำกุดกุง     (ลงวันที่21 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารด้านข้างที่ทำการ อบต.บากเรือ หลังเก่าเป็นสำนักงานกองช่าง อบต.บากเรือ     (ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเรือ หมู๋ 3 สายจากบ้านนางจิตรา ไปเชื่อมต่อรางระบานน้ำเดิม     (ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้กักตัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19     (ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)     (ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์ สี LRD กองช่าง     (ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ กิจการประปา     (ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่รับรอง กักตัว ระดับตำบลเพื่อเป็นศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19       (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น กิจการประปา     (ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย (15 มิ.ย - 31 ก.ค 2564)     (ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ     (ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การฉีด ป้องกันควบคุมและระงับโรคระบาดสัตว์     (ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบากเรือ หมู่ที่9 สายบ้านนายสรรพสิทธิ์ ยอดขำ ไปพื้นที่การเกษตร     (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง     (ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด     (ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง     (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564) 

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (นมกล่อง UHT) ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2564     (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการชาวตำบลบากเรือรวมใจต้นภัยยาเสพติด     (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9      (ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง     (ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม     (ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษา ปฐมวัย (นมกล่องUHT) 17-31 พฤษภาคม 2564     (ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง)     (ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐหรือโครงการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนั้นๆ (การติดตั้งถังขยะเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ครุภัณฑ์ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ้กเกอร์ ตามโครงการติดตั้งถังขยะเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัย     (ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองคลัง)     (ลงวันที่ 27 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)     (ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (สำนักปลัด)     (ลงวันที่ 21 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น งานกิจการประปา     (ลงวันที่ 20 เมษายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า     (ลงวันที่ 19 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 8 เมษายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ 5 สายหลังโรงสี     (ลงวันที่ 5 เมษายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านบากเรือ หมู่ 1 สายหนองใหญ่ไปทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์     (ลงวันที่ 2 เมษายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบากเรือ หมู่ 9 สายทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์     (ลงวันที่ 2 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT (นมกล่อง) ระดับประถมศึกษา ปฐมวัย 1 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564     (ลงวันที่ 1 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้าง มหู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด     (ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 สายบ้านโคกสะอาดไปบ้านปอแดง     (ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ 3 สายบ้านนางสมศรี ยอดเอื้อ ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิอบริเวณถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน     (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564)   

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 8 สายสถานีสูบน้ำบ้านดงยางไปฝ่ายหนองกุง     (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดงยาง หมู่ 11 สายโนนบ่อแยกเหล่าฝ้าย     (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา๓รณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 สายโรงสีไปดอนบก     (ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 227 ยโสธร     (ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     (ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงาน     (ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดงยางไปอบต.บากเรือ     (ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ 2 สายจากหมู่บ้านไปกุดเบน     (ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ 10 สายจากหมู่บ้านไปวัดป่าหอพระคุณ     (ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)     (ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417-59-0004 (กองคลัง)     (ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัย ประจำเดือน มีนาคม 2564     (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกิจการประปา     (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด     (ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ งานป้องกันฯ     (ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยเพื่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ HP Laser jet P1102 P1005 สำนักปลัด     (ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง     (ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์     (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564     (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564      (ลงวันที่ 25 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ปี 2564     (ลงวันที่ 19 มกราคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง อบต.บากเรือ     (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสานกระติบข้าว ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การสานกระติบข้าว ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม     (ลงวันที่ 7 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon ๓๒๕ กองสวัสดิการสังคม     (ลงวันที่ 6 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2564     (ลงวันที่ 4 มกราคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564     (ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564     (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธ์พืชและอุปกรณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563)