คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

นายบุญเพ็ง  เหล็กกล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

นายณรงค์  สมขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

  

นายสันติ  พุฒตาลดง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

นายประครอง  จันทะคูณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

  --