นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 


นางชิดหทัย อ่อนสนิท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(080-7211538)

นายสุวนิช สมเพาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(089-9455399) - (045-581222)

 

 

 

 


นายวิรัตน์ ยอดขำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(085-1024668)

 

 

 


นายคำสอน เหล็กกล้า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(086-2625136)

  

นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(087-0339785)

 

นายจำรูญ สีลาลาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
(094-5254044)