คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

นางพราวพร กล้าหาญ

ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

  

(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

 

(ว่าง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

  --