นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 


 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (o8)

 
>> รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 

 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน (o9)

 
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562