บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

นางสาวปาริชาติ  ดำดี
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 

 

 


 


นางสาวศิริจรรยา  ตีรกานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข