องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

 สอบถามปัญหาการใช้งาน
  : :
045-581222  (สำนักงาน)   
      045-581234  (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์    
    
    
    

ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

เว็บบอร์ด

 


 

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/eit.jpg

   https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)   

https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563    ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล คูร พนักงานและลูกจ้างฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาถึงพระองค์ท่าน ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย  

อ่านเพิ่มเติม

"พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

   พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นคนในให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติ และสามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกนอกจะเข้าสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ณ.โรงเรียนบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร              

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรม การคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563"

"โครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563"     ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำแผนโครงการอบรม การคัดแยกขยะณต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ของสภาตำบลมาตรา 22 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่การจัดให้มีการรักษาทางระบายนำ้ และรักษาความสะอาดของถนน ทางนำ้ ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล ดังนั้นเพื่อให้การคัดแยกขยะมูลฝอย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563 ขึ้น ณ.ศาลากลางบ้าน บ้านปอแดงหมู่ที่ 2,10 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"      จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อออกให้บริการประชาชนในงานด้านต่างๆอาทิเช่น การให้บริการด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้การคัดแยกขยะ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด่านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศและประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ การรับภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ การให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้บริการจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ" 12 สิงหามหาราชินี

พิธีมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ" 12 สิงหามหาราชินี     โครงการ " มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2563" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเทิดทูนพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างบ้านให้กับราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาศ ในจังหวัดยโสธร ให้มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวร ซึ่งเล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้ขอให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกครอบครัวราษฎรที่ขาดแคลนยากจน อำเภอละ1ครอบครัว และได้ดำเเนินการก่อสร้างบ้านตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อย เหล่ากาชาดจึงได้มีกำหนดมอบบ้านตามโครงการฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ.บ้านดอนผึ้ง บ้านนายกัณหา ศรีคำ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

อ่านเพิ่มเติม