โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ.วัดบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

 

                                

      

 

                         




   

เขตปลอดบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

    

     

 

 

 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ.บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ที่รักษาขนบวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

โครการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัยโสธร

โครการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลบากเรือ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้าน และให้ประชาชนเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอกจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และการออกให้บริการนอกสำนักงาน เช่น การรับชำระภาษี การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 11 หมู่บ้านภายในเขตตำบลบากเรือ ระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลบากเรือ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทเป็นผู้สูงอายุอย่างมีพลัง ได้พบปะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสุภวิชญ์ บุญทศ สจ.เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ.ที่ทำการองค์การลริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2565 พร้อมออกให้บริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือทั้ง 11 หมู่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อให้สุนัขในเขตตำบลบากเรือทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน 3.ลดจำนวนสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ศปถ.อบต.บากเรือ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้ ส.ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ศปถ.อบต.บากเรือ) เพื่อค้นหาจุดเสี่ยงและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม