ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือนมีนาคม 2566  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกสะอาดหมู่7 สายจากโรงสีกลุ่มบ้านโคกสะอาดไปบ้านนายสุนทร  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ บ้านโคกสะอาด หมู่7  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่ 2  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก (ประเภทมาลัยข้อ) ตามประเพณีแห่มาลัย อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (กองคลัง)  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้บานกระจก (ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์)  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าว  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งรถแห่ขบวนมาลัยสวยงาม ตามโครงการการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี 2566  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึก กองสาธารณสุขฯ  ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธ์ถั่วพร้า ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธ์พืชบำรุงดิน ประจำปี 2566  ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม  ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม  ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชนปีพ.ศ.2566  ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชนปีพ.ศ.2566  ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีพ.ศ.2566  ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน ม.ค.2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (รถกุ้ชีพกู้ภัย)  ลงวันที่ 4 มกราคม 25656
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่มและอื่นๆประจำจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2566  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566   ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองคลัง)  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตพร้อมเหล็กกระทุ้ง  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ และ ศพด. อบต.บากเรือ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง)  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (กองสาธารณสุขฯ)  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองสาธารณสุขฯ)  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพร้อมเก้้าอี้ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565