นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายเดือน)

 

 

 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566
>> ข้อมุลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)

 

 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพติมิชอบ (รอบ 12 เดือน)

 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>> ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562