บุคลากรกองการศึกษา

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

  

นางเกษมณี  พิมพะธรรม
หัวหน้าศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านปอแดง

 

 

นางสาวจินตนา  เครือแสง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง

 

 

นางพรรณี  เทียมวงศ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ

  

 

นางสาวพัชรินทร์  มูลจันที
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง

  

 นางทองใบ  สุภะโกศล
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (บ้านปอแดง)

 

 นางสาวสุภลักษณ์  สีลาราด
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (บ้านบากเรือ)

 

 นางสาวราตรี  พงษ์ละออ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (บ้านปอแดง)

 


นางสาวจุทามาส  บุญคืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)

 

 

 นางรัชนี  บุญสัตย์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (บ้านดอนผึ้ง)