ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์  ประจำปี 2562 

 

   >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

   >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

  >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

  >> เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 1 

  >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  >> เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บากเรือ

  >> เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น

  >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

   >> เรื่อง รายงานการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัญที่ 4/2562 

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 

  >> เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ภายในหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่3 สายบ้านนางอรุณไปบ้านนายโสภา

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ภายในหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่3 บ้านนางยอด พิเคราะห์แน่ ไปบ้านนางอุบล สมเหมาะ

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดงยาง หมู่ที่5 สายจากทางแยกถนนสายบ้านบากเรือเหล่าฝ้ายไปนานายเลื่อนหินทอง

  >> เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 >> เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 >> เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

 >> เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 >> เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 >> เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

 >> เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2562

 >> เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

>> ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

             องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรม    ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.บากเรือ ประจำปี 2562 ดังนี้

            1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล แลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนำเอาปรัญญาเศรษฐกิจพอเพี่ยงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

            3.  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ

            4.  ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ กิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น

                                                  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

                                                                     (นางพราวพร  กล้าหาญ)

                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ