นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์  ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

>> เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565     (ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564) 

>> เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี พ.ส. 2565     (ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564)

>> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือครั้งแรก     (ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) 

>> เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและความเสียหายในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน     (ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564)

>> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     (ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

>> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562     (ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564)

>> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ผ.ถ.4/5) (ส.ถ.4/5)     (ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564) 

>> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) (ส.ถ.4/4)     (ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 >> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ     (ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

 >> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ     (ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564) 

>> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

 >> เรื่อง ปิดศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community lsolation) CI ตำบลบากเรือ     (ลงวันที่ 23 กันยายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 22 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 10 กันยายน 2564)

 >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 9 กันยายน 2564)

 >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564)  

 >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564)

 >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

 >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

 >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

>> เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด 19 (กรณีที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด และผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ที่จะเดินทางมายังตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร     (ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564) 

>> เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (เพิ่มเติม)     (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 

>> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 

>> เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (เพิ่มเติม)     (ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)

>> เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประเภทสามัญ     (ลงวันที่ 9 เมษายน 2564)

>> เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     (ลงวันที่ 9 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 5 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ2561     (ลงวันที่ 5 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร     (ลงวันที่ 1 เมษายน 2564)

>> เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีการศึกษา 2564     (ลงวันที่ 1 เมษายน 2564)

>> เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีการศึกษา 2564     (ลงวันที่ 1 เมษายน 2564)

>> เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง     (ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล     (ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศในการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ     (ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)     (ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต     (ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่ 1      (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น     (ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 29 มกราคม 2564)

>> เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทำงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม     (ลงวันที่ 4 มกราคม 2564)

>> เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด -๑๙     (ลงวันที่ 4 มกราคม 2564)