คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


     >> ตัวอย่างแบบประเมิน (ใหม่) 

    >> ตัวอย่างแบบประเมินพร้อมคำอธิบาย

    >> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    >> คู่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

    >> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

    >> คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    >> คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

    >> คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    >> คู่มือการจัดทำงบประมาณ

    >> คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    >> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

    >> มาตรฐานการปฎิบัติงาน

    >> คู่มือการเลื่อนระดับ

     >> คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    >> คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

    >> การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง

    >> คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน,ชุมชน,ตำบลและอำเภอ)

    >> คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

    >> คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และผู้ป่วยเอดส์

    >> คู๋มือการใช้งานระบบ -e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    >> เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล