นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (o10)

   

      >> คู่มือวันลาของพนักงานท้องถิ่น

    >> คู่มือการเลื่อนระดับ

    >> คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

    >> คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

    >> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    >> คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    >> คู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

     >> ตัวอย่างแบบประเมิน (ใหม่)

    >> ตัวอย่างแบบประเมินพร้อมคำอธิบาย

    >> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    >> คู่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

    >> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

    >> คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

    >> คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    >> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี