นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565

 

   
เรื่อง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้ง 1  ลงวันที่ 14 ธันวามคม 2565 
เรื่อง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
รื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด อบต.บากเรือ ลงวันที่  29 กันยายน 2565
รื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค)  งวันที่  27 กันยายน  2565
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดอบต.บากเรือ ลงวันที่ 23 กันยายน 2565
เรือง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 1 กันยายน  2565
เรื่อง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
เรื่อง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 
เรื่อง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง  ประกาศรายงานกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัย สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 
เรื่อง  แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 
เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร "สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2565" ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565
เรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ประจำปีงบประมาณ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
รื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ  17 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาแก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 update 11-02-2565 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง  ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 
เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีในปีภ่าษี พ.ศ.2565  ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกอบต.บากเรือให้รองนายกอบต.บากเรือปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
เรื่อง มอบอำนาจผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งแรก ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 4 มกราคม 2565