นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

>> คู่มือประชาชน     
>> คู่มือขั้นตอนการให้บริการระบบ E-servive  
   >> การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   >> งานการจัดเก็บภาษีป้าย
   >> งานการจดทะเบียนพาณิชย์
   >> งานการขออนุญาตติดตั้งประปา
   >> งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   >> การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   >> งานการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
   >> งานการขอความช่วยเหลือกรณีสาธารณภัย
   >> งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
   >> งานการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
   >> งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   >> งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด
   >> งานรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
  >> งานรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
  >> การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด