>> ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558

>> คู่มือสำหรับประชาชน  

    >>> การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

   >>> การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   >>> การชำระภาษีป้าย

   >>> งานการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

     >>> งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

   >>> งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   >>> งานรักษาความสงบเรียบร้อย

     >>> งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

     >>> งานบริการข้อมูลข่าวสาร 

     >>> งานขออนุญาติขุดดินและถมดิน

   >>> งานบริหารจัดการนำ้ประปา

   >>> งานขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

   >>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุ

    >>> การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

  >>> การขอรับรองใบก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร