นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อ ข้อมูล   URL
o1 โครงสร้าง  
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
  ---ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง personnel-directory/political-department/board-of-directors 
  ---ข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ  
o3 อำนาจหน้าที่ information-services/basic-information/2020-02-14-02-44-54 
o4 ข้อมูลการติดต่อ contact-us 

 

การประชาสัมพันธ์

 ข้อ ข้อมูล   URL
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์  
  --ข่าวกิจกรรม activity-news 
  --ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 public-relations/2020-10-02-04-17-57/2567 

 

 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล URL
o6 Q&A forum 

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล URL
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน images/files/2567/178.pdf
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี images/files/2567/67.pdf 
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี images/files/2567/85.pdf 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 

 

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล URL
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ information-services/service/2019-06-14-03-37-40 
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ information-services/service/statistics-report 
o13 E-Service  

 

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ข้อมูล URL
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  --แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  --ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 procurement-outsourcing/2567 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

 

 

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล URL
o18 แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม  

 

 

 

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล URL
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

  

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล URL
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy

ข้อ ข้อมูล URL
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
o27 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy  
o28 รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy  
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา  

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

 

 

 

 

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน