นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

   
>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566
>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 
>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 
>> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
>> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1