บุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

นางสาวสายพิณ  สมว่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

 

นายธนพล  ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

นายไพฑูรย์  สมสะอาด
พนักงานสูบน้ำ