นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 
>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
>> มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
>> มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบ้านเมืองที่ดี
>> มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
>> มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>> ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
>> นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 
>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
>> มาตรการป้องกันการรับสินบน
>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
>> มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
>> มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบ้านเมืองที่ดี
>> มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
>> มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>> ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
>> นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift policy)
 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
>> แนวทางปฏิบัติในการทำงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
>> นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
>> ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
>> มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
>> มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
>> มาตรการดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
>> มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
>> คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 
>> ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
>> มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแกบุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ
>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
>> มาตรการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
>> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
>> คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 
>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
>> รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
>> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563
>> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562