ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

              1.  จำนวนบุคลากร

                   - พนักงานส่วนตำบล    จำนวน   17  คน    แยกเป็น

                      1.  ตำแหน่งในสำนักปลัด อบต.บากเรือ  จำนวน   4  คน 
                      2.  ตำแหน่งกองคลัง อบต.บาเรือ  จำนวน   4 คน
                      3.  ตำแหน่งส่วนโยธา   จำนวน  1 คน
                      4.  ตำแหน่งส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   จำนวน  7 คน
                      5.  ตำแหน่งส่วนการเกษตร  จำนวน   1 คน

                  -  ลูกจ้างประจำ   จำนวน   1  คน  ประกอบด้วย

                       1. ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ   (ถ่ายโอนจากชลประทาน)

                  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน   15  อัตรา  แยกเป็น

                       1.  สำนักปลัด   จำนวน   6 คน
                       2.  กองคลัง  จำนวน   3 คน
                       3.  ส่วนโยธา จำนวน  1 คน
                       4.  ส่วนการศึกษาฯ  จำนวน   4 คน
                       5. ส่วนการเกษตร  จำนวน   1 คน

                 - พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน   2 อัตรา  แยกเป็น

                        1. สำนักปลัด   จำนวน  1 คน
                        2.  ส่วนการเกษตร  จำนวน  1 คน

       .  การรวมกลุ่มของประชาชน

            1. จำนวนกลุ่มทุกประเภท   จำนวน   23 กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่มดังนี้

                 1.1  กลุ่มอาชีพ   จำนวน   9  กลุ่ม
                 1.2  กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน   7  กลุ่ม
                 1.3  กลุ่มอื่น ๆ   จำนวน   7 กลุ่ม

         ค.  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

                 1.  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบ  มีแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยไหลผ่าน  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ประชาชนมีอาชีพหลักคือ  การทำนา  ส่วนใหญ่ทำนาปีละ  1 ครั้ง มีบางหมู่บ้านที่ทำนาปรัง  โดยมีข้อจำกัดที่แหล่งน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง หลังจากเสร็จสิ้นฤดูทำนา  ประชาชนส่วนใหญ่จึงว่างงาน   ต้องหาอาชีพเสริมทำ  เช่น  เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก   หาปลา เป็นต้น
                 2.  ด้านศักยภาพในชุมชน  ประชาชนในตำบลบากเรือ  เป็นสังคมชนบท มีการติดต่อระหว่างหมู่บ้านเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีของคนในตำบลเป็นอย่างดี   ซึ่่งส่งผลให้ตำบลเกิดการพัฒนาได้ผลเป็นอย่างดี  ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต
                 3.   การส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เข้มแข็งให้มีรายได้  มีงานทำ  เช่น  กลุ่มเกษตกรทำนาบากเรือ
                 4.  มีแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรและการประมงอยู่ในพื้นที่  ประกอบด้วย

                     4.1  วิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยียโสธร
                     4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร

 

ข้อจำกัดในการพัฒนาตำบลบากเรือ

                ประชาชนส่วนมากมีรายได้อยู่ในระดับต่ำ  ประชาชนมีการย้ายแรงงานไปทำงานที่กรุงเทพมหานครในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยแรงงาน  กลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนท้องถิ่น