นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

      ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

              1.  จำนวนบุคลากร

                   - พนักงานส่วนตำบล    จำนวน   17  คน    แยกเป็น

                                1.  สำนักปลัด  จำนวน   6  คน 
                       2.  กองคลัง  จำนวน   5  คน
                       3.  กองช่าง  จำนวน  3  คน
                       4.  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน   -  คน
                       5.  กองส่งเสริมการเกษตร  จำนวน   1  คน
                       6.  กองสวัสดิการสังคม  จำนวน  1  คน
                       7.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  คน

                 

                  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน   8  อัตรา  แยกเป็น

                              1.  สำนักปลัด   จำนวน   2 คน
                       2.  กองคลัง  จำนวน   1 คน
                       3.  กองช่าง จำนวน  1 คน
                       4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน   3 คน
                       5.  กองส่งเสริมการเกษตร  จำนวน   1 คน

                 - พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน   6  อัตรา  แยกเป็น

                               1. สำนักปลัด   จำนวน  3 คน
                      2. กองส่งเสริมการเกษตร  จำนวน  1 คน
                      3. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  1  คน
                      4. กองสวัสดิการสังคน  จำนวน  1  คน

         ข.  การรวมกลุ่มของประชาชน

            1. จำนวนกลุ่มทุกประเภท   จำนวน   23 กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่มดังนี้

                 1.1  กลุ่มอาชีพ   จำนวน   9  กลุ่ม
                 1.2  กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน   7  กลุ่ม
                 1.3  กลุ่มอื่น ๆ   จำนวน   7 กลุ่ม

         ค.  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

                        1.  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบ  มีแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยไหลผ่าน  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ประชาชนมีอาชีพหลักคือ  การทำนา  ส่วนใหญ่ทำนาปีละ  1 ครั้ง มีบางหมู่บ้านที่ทำนาปรัง  โดยมีข้อจำกัดที่แหล่งน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง หลังจากเสร็จสิ้นฤดูทำนา  ประชาชนส่วนใหญ่จึงว่างงาน   ต้องหาอาชีพเสริมทำ  เช่น  เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก   หาปลา เป็นต้น
                 2.  ด้านศักยภาพในชุมชน  ประชาชนในตำบลบากเรือ  เป็นสังคมชนบท มีการติดต่อระหว่างหมู่บ้านเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีของคนในตำบลเป็นอย่างดี   ซึ่่งส่งผลให้ตำบลเกิดการพัฒนาได้ผลเป็นอย่างดี  ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต
                 3.   การส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เข้มแข็งให้มีรายได้  มีงานทำ  เช่น  กลุ่มเกษตกรทำนาบากเรือ
                 4.  มีแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรและการประมงอยู่ในพื้นที่  ประกอบด้วย

                     4.1  วิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยียโสธร
                     4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร

 

ข้อจำกัดในการพัฒนาตำบลบากเรือ

                ประชาชนส่วนมากมีรายได้อยู่ในระดับต่ำ  ประชาชนมีการย้ายแรงงานไปทำงานที่กรุงเทพมหานครในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยแรงงาน  กลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนท้องถิ่น