นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

                           

  การเสริมสร้างวัฒนธรรม/คุณธรรมจริยธรรมขององค์กร

 

     ประกาศ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

     - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

          ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว1121 ลว. 20 เม.ย.2565)

     ประจำปี 2566

» ระมวลจริยธรรมของพนักงานส่วท้องถิ่น  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์  2566
» ผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวั นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
  - รายงานโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  2566

    ประจำปี  2565

» มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ลงวันที่  15 ตุลาคม  2564
» ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ลงวันที่  15 ตุลาคม 2564
» ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 2565  ลงวันที่15 ตุลาคม 2564
» แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  2565  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2564
  - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย ฯ ประจำปีงบประมาณ  2565

     ประจำปี 2564

     » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ  2564

       » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       » ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

       » แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           ♦ รายงานผลการดำเนินการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ปี  2564

       ประจำปี 2563

         » ประกาศ อบต.บากเรือ  นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

         »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กร  ประจำปี  2563

         » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ประจำปี  2563

         » ข้อบังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ  พ.ศ. 2563

            ♦  รายงานผลการดำเนินการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ปี 2563

       ประจำปี 2562

      »  ข้อบัังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.  2562

      »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  ประจำปี   2562

      »  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ  2562

            ♦  รายงานกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ปี  2562

     ประจำปี 2561

     »  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

     »  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2561

    ประจำปี 2552/2556

   »  ประมวจริยธรรมข้าราชการ   ประจำปี  2552

   »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   ลงวันที่ 30 ม.ค. 2552

   »  ประกาศ  อบต.บากเรือ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

   »  ข้อบังคับว่าด้วย  จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

         ♦  ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2561