การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (o34)

 

 
>> แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566    
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

 
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2564
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563
>> การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562