รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน

   >> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 

   >> ประจำปี  ๒๕๖๑

    >> ประจำปี  ๒๕๖๒