รายงานข้อมูลสถิติรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2563 

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

รายงานข้อมูลสถิติในรอบปี

  >>  ประจำปี  ๒๕๖๓  

  >>  ประจำปี  ๒๕๖๒

  >>  ประจำปี  ๒๕๖๑