บุคลากรกองคลัง

 

 

 

 

นางสกาวรัตน์   บุญพร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นางอรุณรัตน์  เสงี่ยมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

  
นางกชกานต์  เหล็กกล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางจิรวดี  เนตรวงศ์
นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวอนัญญา วิรุณพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 


  นางสาวนงเยาว์ กองสินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 


นางสุภาพร เพชรจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 
นางสาวพัตรานุช พุทธรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริหาร