นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมยกระดับการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัด ให้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต สร้างระบบราชการให้ใสสะอาด ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต  ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล และลงลายมือชื่อเพื่อรับนโยบายตามประกาศเจตนารมณ์  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยวิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรมาให้ความรู้