นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ

……………………….

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
(ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 4 ชุด ดังรายการต่อไปนี้   
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย
                         -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
๒.๕ GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จำนวน ๑ หน่วย
                         -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
                         -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
                         -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
                         -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
                         -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
                         -มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

                           ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ รวม 4 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                                 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                                     หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ และห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับอบต.
                                 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ อบต.บากเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
                                     อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 – 9 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

                               - วันที่ 26 – 8 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
                               - วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย)

                กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอมหาชนะชัย (ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย)

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ ส่วนการลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 26 – 9 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4558 -1234

                                       

                                     ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

  

(นายณรงค์ สมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ