นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ)

(เอกสารหมายเลขที่  33 / 2556)

------------------------------------

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบากเรือ จำนวน 1 หลัง ( ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ )งบประมาณ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป โดยวิธีสอบราคา นั้นได้ทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  เดือน กันยายน  2556 ตั้งแต่เวลา  09.00   น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จำนวนผู้ยื่นซอง.........1.........ราย   ผลปรากฏดังนี้

ลำ

ดับ

ชื่อผู้เสนอราคา

วงเงินที่เสนอ

ยืนราคา

(วัน)

กำหนด

ส่งมอบ

หมายเหตุ

1.

ร้านทรัพย์ทวี

 

148,400

60

60

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

                             /  จึงประกาศ...................

 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่    23   กันยายน   พ.ศ.  2556

                            

 

                  

…………………………….….………….…….…

    ( นางเชาวณี สีลาลาด)

         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

      ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

เรื่อง  ผลการสอบราคา

โครงการสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

------------------------------------

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยวิธีสอบราคา นั้นได้ทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  เดือน กันยายน  2556 ตั้งแต่เวลา  09.00   น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพระเรืองไชยชำนะ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จำนวนผู้ยื่นซอง...........4......ราย   ผลปรากฏดังนี้

ลำ

ดับ

ชื่อผู้เสนอราคา

วงเงินที่เสนอ

ยืนราคา

(วัน)

กำหนด

ส่งมอบ

หมายเหตุ

1.

หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ

 

184,000 20 20

ขาดแคตตาล็อก 

2.

 หจก.กิ่งพิกุลการค้า

 

 214,200

 20

20 

 

3.

 หจก.786 ยโสธร

 

 214,200

20 

 20

 

4.

 

 บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์

 213,700

20 

 20

ผู้ชนะการเปิดซองราคา

5.

 

 

 

 

 

 

                             /  จึงประกาศ...................

 

 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    23   กันยายน   พ.ศ.  2556

                            

 

                  

…………………………….….………….…….…

      ( นางเชาวณี สีลาลาด)

          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

            ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ