วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยนางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นายคำสอน เหล็กกล้า เลขานุการฯอบต.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอมหาชนะชัย หน่วยงานราชการต่างๆ ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย พร้อมทั้งร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่ิต้านยาเสพติดโลก

 

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์...

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรม สัญญาณจุดความปลอดภัยทางถนนจากวัสดุที่ใช้แล้ว

   นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ช่วยกันทำป้ายจราจรจากถาดข้าวเก่า และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้ถาดข้าวเก่าที่ไม่ใช้แล้วนำมาทาสีและบอกสัญญาณจราจรต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2565

  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยนางชิดหทัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า)

  วันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม

โครการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัยโสธร

โครการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลบากเรือ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้าน...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ศปถ.อบต.บากเรือ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้ ส.ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.แห่งชาติ) องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ดำเนินการจัด...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2565

ด้วย กองส่งเสริมการเกษตรฯองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางพราวพร กล้าหาญ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเก็บขยะตกค้างหลังจากเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19

    วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วย โควิด - 19 ตำบลบากเรือ

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อรอรับการรักษาส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ณ.วัดป่าหนองแคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลบากเรือ และรองรับประชาชนตำบลบากเรือที่ติดเชื้อ และประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่บ้าน ...

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณะสุขฯ อบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา (2019)

   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564  นำโดยท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด รักษาการผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยอบต.บากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลอกรางระบายน้ำบ้านบากเรือหมู่ที่ 9

     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ...

อ่านเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกีน ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ

   วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายธนพล ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขอบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบากเรือ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือทั้ง 2 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ในเขตตำบลบากเรือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...

อ่านเพิ่มเติม