นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

ชื่อโครงการ  อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

     องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งการรับฟังปัญหาต่างของประชาชนในพื้นที่  ส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัหน่วยบริการเคลื่อนที่เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว  และเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 20 - 28 มีนาคม พ.ศ.2566  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่  ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาคมระดับตำบล  เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ    

    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 11 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมการประชาคม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในเขตตำบลบากเรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือบ้านบากเรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนผึ้ง สมาชิกสภาฯอบต.ทุกหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 550 คน

    ผลจาการดำเนินการ  ทำให้ได้โครงการที่เป็นความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งงานนโยบายและแผนจะได้รวบรวมนำสู่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำเป็นโครงการนำเข้าข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป  อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในลักษณะเชิงรุกและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ 2567  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ…

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. แห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสุวนิช...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567...

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทดสอบขยะเปียกลดโลกร้อน Re-x-ray

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทดสอบขยะเปียกลดโลกร้อน Re-x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานเปลจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดย นายสุวนิช สมเพาะ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

   ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ.วัดป่าหนองแคน

   เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

5 ธันวาคม 2566 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

"วันปิยมหาราช"

   เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

"วันนวมินทรมหาราช"

   เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วย นางชิดหทัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

    เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566 หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์และไข่เค็มสมุนไพร

  วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566...

อ่านเพิ่มเติม