นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์


   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบให้ พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ประจำปี 2566   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยมี นาย สุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานส่วนราชการเตรียมการรองรับภัยคุกคามระดับตำบล 5 ด้าน ได้แก่ - มิติด้านความมั่นคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มิติด้านการพัฒนา (4) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ (การเสริมสร้างอาชีพและรายได้) (5) การเสริมสร้างสุขภาวะตำบล รวมทั้งชี้แจงโครงการเพชรในตมการประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” คลิปวีดีโอ หัวข้อ “เยาวชนกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในการที่จะมีส่วนร่วมในกาเตรียมการรองรับภัยคุกคามในพื้นที่ชุมชนของตนเองพร้อมให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่

     

"วันปิยมหาราช"

   เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

"วันนวมินทรมหาราช"

   เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วย นางชิดหทัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

    เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566 หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์และไข่เค็มสมุนไพร

  วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   เมื่อวันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2566  นายศรี ศรีพุทธรินทร์  นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานเปิดโครงการ "อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

    เมื่อวันที่  3  มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น.  นายสุวนิช  สมเพาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ...

อ่านเพิ่มเติม

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับตำบล

   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.)...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566

   เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566

  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566

    เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน  2566  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อโครงการ  อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน      องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็น ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.แห่งชาติ) องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ...

อ่านเพิ่มเติม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยนางพราวพร กล้าหาญ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี 2566

  ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 - 5  มีนาคม 2566 ...

อ่านเพิ่มเติม